Pravila i uvjeti korištenja

Korištenje stranica i registracija

1. Vlasnik stranice pijaca.eu je fizička osoba Petar Dujmenović kao i svih stranica na internetskoj domeni www.pijac.eu.

2. Pristupanjem i/ili registracijom na stranicama pijaca.eu, Vi kao korisnik prihvaćate sva utvrđena pravila i uvjete korištenja te se obvezujete redovito pratiti njihove eventualne izmjene. Pristupom ovim stranicama prihvaćate da ste upoznati s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.

2.1. Vlasnik zadržava pravo promjene i prilagodbe uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku, a sve naknadne promjene stupaju na snagu u trenutku njihove objave.

3. Korisnici se ovim oglasnikom mogu služiti na jedan od sljedećih načina:

  • postavljanjem ili objavljivanjem malih oglasa, ili
  • pretraživanjem malih oglasa.

3.1. Za svako oglašavanje koje prelazi predviđene okvire ili korištenje oglasnika na neki drugi način, Korisnike molimo da kontaktiraju vlasnika stranice.

4. Za plasiranje malih oglasa na stranici pijaca.eu, korisnik je dužan završiti postupak registracije koji uključuje njegove opće i kontakt podatke, sukladno predviđenim rubrikama na registracijskom obrascu. Za točnost svih navedenih podatka korisnik jamči sukladno zakonu.

4.1. Postavljanje/prijava oglasa, tumači se kao korisnikov zahtjev da njegov oglas bude objavljen i dostupan na stranicama pijaca.eu. Samim time, korisnik pristaje da objavljeni oglas sadrži i pojedine osobne podatke (broj telefona, e-mail adresu ili sl.) te prihvaća da su ti podaci dostupni i drugim osobama koje imaju pristup internetu.

Odgovornost korisnika za sadržaj

5. Korisnik je odgovoran za sav objavljeni sadržaj (poruke, prikaze, fotografije, video, oglase i drugi sadržaj) koji se prikazuje pod njegovim korisničkim imenom, neovisno o tome je li takav sadržaj objavljen direktno ili je prenesen ili povezan linkom iz samog oglasa.

5.1. Naglašava se da oglasnik ne daje niti može davati bilo kakvu vrstu jamstava u pogledu točnosti, autentičnosti ili potpunosti sadržaja koji objavljuje Korisnik te je sva odgovornost isključivo na osobi pod čijim je korisničkim imenom sadržaj objavljen. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba, po bilo kakvoj osnovi, prema pijaca.eu, a vezano uz sadržaj objavljenih oglasa, korisnik preuzima odgovornost i obvezu da poduzme sve radnje u svrhu zaštite vlasnika stranice. Svaku štetu koja nastane temeljem zahtjeva trećih osoba, i to po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni materijal, korisnik je dužan nadoknaditi vlasniku stranice.

5.2. Sadržaj koji je nezakonit po bilo kojoj osnovi, a posebno sadržaj koji uključuje klevete, uvrede i prijetnje, koji je na drugi način štetan i/ili uznemirujući te kojim se na bilo koji način nanosi šteta ili uznemirava maloljetne osobe, smatra se nedopuštenim sadržajem. Isto se odnosi i na sadržaj kojim se krše autorska, srodna ili druga prava trećih osoba.

5.3. Nedopuštenim sadržajem smatra se i iznošenje osobnih podatka drugih osoba, bez njihova izričitog odobrenja.

5.4. Posebno se zabranjuju oglasi koji potiču na sudjelovanje u mrežnim marketinzima i piramidalnim shemama, kao i oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.

5.5. Korisnik se, imajući u vidu sve navedeno, pristupom ovim stranicama obvezuje da neće objavljivati oglase ili drugi sadržaj koji je u suprotnosti s ovim pravilima te propisima i zakonima Bosne i Hercegovine.

Prijava nedozvoljenog sadržaja

6. Korisnik prihvaća da pijaca.eu nije u mogućnosti kontrolirati i nadzirati dopuštenost cjelokupnog sadržaja oglasnika.

6.1. Korisnik koji smatra da su mu nekim oglasom ili drugim sadržajem koji je objavljen na stranicama pijaca.eu povrijeđena prava ili ako smatra da je određeni sadržaj nezakonit ili nedopušten po bilo kojoj osnovi, obvezuje se takav sadržaj prijaviti odmah, uz navođenje razloga za podnošenje prijave.

6.2. Pijaca.eu će u najkraćem roku razmotriti osnovanost prijave korisnika i, u slučaju utvrđenja nedozvoljenog/nezakonitog sadržaja, poduzeti sve raspoložive mjere za njihovu zaštitu.

Pravila za postavljanje malih oglasa

7. Svi oglasi postavljeni putem tipke „Postavite oglas“, kao i oni koji su preneseni direktno putem softvera s drugih stranica u bazu oglasa, smatraju se malim oglasima, a u daljnjem tekstu ovih Pravila i uvjeta označeni su nazivom „oglas“. Svi oglasi moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u BiH. Sustav prepoznaje samo latinično pismo te su korisnici obavezni koristiti isključivo latinično pismo kod izrade svojih oglasa.

8. Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje te ga nije dopušteno naglašavati nepotrebnim ili ponavljajućim znakovima koji ne doprinose smislu naslova niti je u naslov dozvoljeno dodavati linkove na druge web stranice.

9. Svaki oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu ili u po smislu najbližu rubriku, a rubrika „Ostalo“ predviđena je isključivo za oglase koje nije moguće svrstati u neku od drugih predviđenih rubrika. Nije dopuštena objava oglasa za isti predmet u dvije ili više različitih rubrika.

10. Svaki oglas treba sadržavati konkretne podatke o predmetu ili usluzi koja se prodaje, s time da se opis nužno mora odnositi samo na predmet prodaje u naslovu oglasa. Nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje, definiran naslovom i/ili slikom. Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje ili njemu istovjetnog predmeta. Posebno se zabranjuje objava logotipa, bannera i slično, pod izlikom postavljanja malog oglasa.

11. Nije dopušteno staviti jedan oglas za cijelu listu proizvoda, osim ako se ne radi o setu, što znači da je jednim oglasom dopušteno oglašavanje samo jednog predmeta ili jednog seta. Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. S druge strane, Korisnici nisu ograničeni količinom/brojem pojedinih oglasa koje mogu objaviti u oglasniku, dok se pridržavaju svih navedenih pravila.

12. U sadržaju oglasa nije dopušteno postavljanje linkova (internetskih veza). Dozvoljeni linkovi i mogućnost prikaza sadržaja izvan pijaca.eu postavljeni su u obrascu za unos novog oglas. Zabranjuju se linkovi na ostale internetske oglasnike i web stranice za prodaju.

13. Pijaca.eu nije odgovorna za štetu bilo koje vrste koja nastane kao posljedica međusobnih odnosa korisnika. Svi eventualni sporovi nastali iz takvih odnosa (temeljem istinitosti podataka o predmetu i cijeni ponude, o korisniku, oglašivaču, sadržaju ponude i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika.

Pravo na izmjenu ili uklanjanje oglasa

14. Pijaca.eu zadržava pravo eventualnih izmjena (lektorske intervencije i slične dopune) objavljenih oglasa, pridržavajući se pravila da sadržaj i smisao samog oglasa mijenja u najmanjoj mogućoj mjeri.

15. Oglasnik pijaca.eu ima pravo, bez ikakve najave ili pitanja, izmijeniti, premjestiti, izbrisati ili iz objave isključiti oglase koji grubo vrijeđaju ova pravila, ili je ispunjen jedan ili više od sljedećih uvjeta:

  • oglas je prijavljen ili je na drugi način utvrđeno da predstavlja nedozvoljen i/ili nezakonit sadržaj, odnosno da je protivan ovim pravilima i uvjetima korištenja ili zakonima i Ustavu BiH;
  • oglas je predan u pogrešnu rubriku ili je u naknadno kreirana nova rubrika koja bolje odgovara sadržaju i predmetu oglasa;
  • sadržaj oglasa sadrži govor mržnje, (dječje) pornografske materijale ili druge materijale koji su po bosanskohercegovačkim zakonima zabranjeni;
  • postoji prijava ili osnovana sumnja da se oglašava ukradena ili ilegalna roba;
  • oglas na bilo koji način narušava kvalitetu doživljaja ili razine komunikacije na oglasniku.


Ostale dužnosti korisnika

16. Objavom oglasa korisnik neopozivo ovlašćuje pijac.eu da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje te distribuira i na drugim platformama, uz uvjet da se, u takvim objavama, ne objavljuju korisnikovi osobni podaci, nego isključivo sadržaj oglasa i/ili link na stranicu pijaca.eu

17. Objavom oglasa korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na telefonske ili e-mail upite vezane uz predane oglase te da će povremeno pregledavati poštu na adresi s kojom se registrirao.

18. Korisnik je odgovoran za sigurnost vlastite korisničke lozinke i ovime se obavezuje na njene periodičke izmjene. Pijaca.eu ne odgovara i ne može odgovarati za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali se obavezuje djelovati u najkraćem razumnom roku nakon što korisnik prijavi eventualnu zlouporabu.

19. Korisnik pristaje povremeno primati elektroničku poštu koja je povezana s aktivnostima stranice pijaca.eu, prihvaćajući da ta elektronička pošta povremeno može sadržavati i reklamne poruke. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da pijaca.eu trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje takvih poruka.

20. S obzirom da pijaca.eu ne može korisnicima jamčiti pristup sadržaju postavljenog oglasa nakon što je istekao, korisnicima se predlaže samostalno pohranjivanje sadržaja i slika oglasa.

Korištenje osobnih podataka od strane oglasnika

21. Pijaca.eu se obvezuje da će dobivene podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni, a to je u svrhu djelovanja sustava te za komunikaciju elektroničkom poštom, što uključuje uporabu i obradu. Korisnik registracijom i korištenjem ovog oglasnika to izrijekom dopušta.

22. Za analizu svoje internetske stranice koristimo software pomoću kojeg stječemo znanje potrebno za poboljšavanje kvalitete forme i sadržaja našeg oglasnika. S tim u vezi koriste se i tzv. kolačići (tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja internetske stranice) koji omogućavaju prepoznavanje korisnika prigodom svakog idućeg posjeta stranici. Kolačići se mogu odbiti ili izbrisati putem odgovarajućih alata, no to može dovesti do ometanja nekih funkcija oglasnika. Osim kolačića prikupljamo i pohranjujemo i neke tehničke podatke, uključujući trenutnu IP adresu korisnika. Naglašavamo da, ni u kom slučaju, ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka ni do prikupljanja osobnih podataka niti se ti podaci povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice.

Prijelazne i završne odredbe

23. Zabranjeno je kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice pijaca.eu, uključivo sa svim podacima koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika stranice.

24. Pijaca.eu ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, ne objavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili pogrešaka u djelovanju web stranica.

25. Pijaca.eu zadržava pravo trenutno s popisa korisnika brisati one korisnike koji su prekršili ova pravila i uvjete ili na drugi način usporavali ili ometali rad stranica. Pijaca.eu također zadržava pravo poduzeti dodatne odgovarajuće mjere protiv takvih osoba.

26. Uvjeti i odnosi između korisnika i vlasnika pijaca.eu podliježu zakonima Bosne i Hercegovine. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležan sud u Orašju.